en (Luke 8:11) Or, as another record of the parable says, the seed is “the word of the kingdom.” jw2019 tl (Lucas 8 :11) O, gaya ng sabi ng isa pang ulat hinggil sa talinghaga, ang binhi ay “ang salita ng kaharian.” 10At sinabi niya, Sa inyo'y ipinagkaloob ang mangakaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Dios: datapuwa't sa mga iba'y sa mga talinghaga; upang kung magsitingin ay huwag silang mangakakita, at mangakarinig ay huwag silang mangakaunawa. Tag: Luke tagalog sermon. Bible Gateway Recommends. 36At sa kanila'y isinaysay ng nangakakita kung paanong pinagaling ang inaalihan ng mga demonio. Contextual translation of "luke 8" into Tagalog. 52At tumatangis ang lahat, at pinananambitanan ang dalaga: datapuwa't sinabi niya, Huwag kayong magsitangis; sapagka't siya'y hindi patay, kundi natutulog. Lucas 1:8 - Nangyari nga, na samantalang ginaganap niya ang pagkasaserdote sa harapan ng Dios ayon sa kapanahunan ng kaniyang pulutong, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. Explanation of Luke 8 By Rev. Women Who Followed Jesus ... and died for lack of moisture. 43At isang babae na may labingdalawang taon nang inaagasan, na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay, at sinoma'y walang makapagpagaling sa kaniya, Verse 5. These women are actively engaged in Jesus' work, for the Gospel notes the support they provide, possibly as patrons who fund Jesus' mission. 30At tinanong siya ni Jesus, Ano ang pangalan mo? Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, siya ay sumigaw, Ang may mga pakinig na ipakikinig, ay makinig. 5Ang manghahasik ay yumaon upang maghasik ng kaniyang binhi: at sa kaniyang paghahasik ang ilan ay nangahulog sa tabi ng daan; at napagyapakan, at ito'y kinain ng mga ibon sa langit. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 11 Lucas 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. The Twelve were with him. 2 Datapuwa't walang bagay na natatakpan, na hindi mahahayag: at natatago, … 12At ang mga sa tabi ng daan, ay ang nangakinig; kung magkagayo'y dumarating ang diablo, at inaalis ang salita sa kanilang puso, upang huwag silang magsisampalataya at mangaligtas. Our Price: $38.49 . John Clowes M.A. Click below to watch The Gospel of Luke (Tagalog) playlist.https://www.youtube.com/playlist?list=PLcJVIuhI8isIngEStQwWO48gVeoc52O6IIf you like these videos, BE SURE TO SUBSCRIBE and SHARE! 9At tinanong siya ng kaniyang mga alagad, kung ano kaya ang talinghagang ito. 18Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig: sapagka't sino mang mayroon ay bibigyan; at ang sinomang wala, pati ng inaakala niyang nasa kaniya ay aalisin. Luke 18 The Parable of the Persistent Widow. 15At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti, na iniingatan ang salita pagkarinig, at nangagbubunga may pagtitiis. This video is unavailable. Verses 1-5. 24At sila'y nangagsilapit sa kaniya at siya'y ginising, na nangagsasabi, Guro, guro, tayo'y mangamamatay. Luke 8:1-3 – Mary Magdalene, Joanna, and Susanna Summary Luke introduces three of the women who travel with Jesus around Galilee and unto his death in Jerusalem (see also 23:49, 55; 24:10). Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 8 Lucas 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. Luke 8:18 A Lamp Under a Jar. 48At sinabi niya sa kaniya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya; yumaon kang payapa. 8 1-3 He continued according to plan, traveled to town after town, village after village, preaching God’s kingdom, spreading the Message. At nang tumatanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro, at ng mga kasamahan niya, Guro, iniimpit ka at sinisiksik ka ng karamihan. 47At nang makita ng babae na siya'y hindi nalingid, ay lumapit siya na nangangatal, at nagpatirapa sa harapan niya na isinasaysay sa harapan ng buong bayan ang dahil kung bakit siya'y hinipo niya, at kung paanong gumaling siya kapagdaka. 33At nagsilabas ang mga demonio sa tao, at nagsipasok sa mga baboy: at ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagatdagatan, at nangalunod. 1 Samantalang nangagkakatipon ang libolibong tao, na ano pa't nagkakayapakan silasila, ay nagpasimula siyang magsalita muna sa kaniyang mga alagad, Mangagingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo, na ito'y pagpapaimbabaw nga. 25At sinabi niya sa kanila, Saan naroon ang inyong pananampalataya? Save: $16.50 (30%) Buy Now. 45At sinabi ni Jesus, Sino ang humipo sa akin? Some Women Accompany Jesus. Verses 1-5. Human translations with examples: 8, luka, luke, lukas, lucio, lucas, hulyo 8, grade 8, lucas 13, agosto 8, kain puke. 13At ang mga sa batuhan, ay yaong mga pagkarinig, ay tinatanggap na may galak ang salita; at ang mga ito'y walang ugat, na sila sa sangdaling panaho'y nagsisisampalataya, at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. 35At sila'y nagsilabas upang makita ang nangyari; at nagsilapit sila kay Jesus, at kanilang naratnan sa paanan ni Jesus ang taong nilabasan ng mga demonio, na nakaupo, may pananamit, at matino ang kaniyang bait: at sila'y nangatakot. 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. KJV, Journal the Word Bible, Large Print, Bonded Leather, Brown, Red Letter Edition: Reflect, Journal, or Create Art Next to Your Favorite Verses. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 12 Lucas 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. 55At nagbalik ang kaniyang espiritu, at siya'y nagbangon pagdaka: at kaniyang ipinagutos na siya'y bigyan ng pagkain. Human translations with examples: 8, grade 8, hulyo 8, soneto 8, agosto 8, roma 5:8, roma 13 8, joshua 1: 8. 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. 8At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, at tumubo at nagbunga ng tigiisang daan. At siya'y yumaon ng kaniyang lakad, na ibinabalita sa buong bayan, kung gaanong kadakilang mga bagay ang sa kaniya'y ginawa ni Jesus. English-Tagalog Bible. Retail: $54.99. 39Umuwi ka sa iyong bahay, at ipahayag mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa ng Dios sa iyo. After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of … 54Datapuwa't tinangnan niya sa kamay, at tinawag, na sinasabi, Dalaga, magbangon ka. Luke 8. All rights reserved.Follow us on Facebook - http://www.facebook.com/thelumoprojectFollow us on Twitter - http://www.twitter.com/thelumoprojectPurchase LUMO on Amazon http://a.co/d/7c4vdax This video is unavailable. At siya'y gumising, at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: at nangagsitigil, at humusay ang panahon. 28At nang makita niya si Jesus, siya'y sumigaw, at nagpatirapa sa harap niya, at sinabi ng malakas na tinig, Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na Anak ng Dios na Kataastaasan? 6At ang iba'y nahulog sa batuhan; at pagsibol, ay natuyo, sapagka't walang halumigmig. At sinabi niya, Pulutong; sapagka't maraming demonio ang nagsipasok sa kaniya. Verse 5. 3 At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan. Click below to watch The Gospel of Luke (Tagalog) playlist. 4At nang magkatipon ang malaking karamihang tao, at ang mga mula sa bawa't bayan na nagsadya sa kaniya, ay nagsalita siya sa pamamagitan ng isang talinghaga: At siya'y gumising, at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: at nangagsitigil, at humusay ang panahon. At sila'y pinahintulutan niya. 50Datapuwa't nang marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kaniya, Huwag kang matakot: manampalataya ka lamang, at siya'y gagaling. 26At sila'y nagsidating sa lupain ng mga Gadareno, na nasa tapat ng Galilea. 3 At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan. 20At may nagsabi sa kaniya, Nangakatayo sa labas ang iyong ina at iyong mga kapatid, na ibig nilang makita ka. 46Datapuwa't sinabi ni Jesus, May humipo sa akin, sapagka't naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin. Used with permission. 17Sapagka't walang bagay na natatago, na di mahahayag; o walang lihim, na di makikilala at mapapasa liwanag. 7At ang iba'y nahulog sa mga dawagan; at tumubong kasama ang mga dawag, at yao'y ininis. Merong mga taong nagtatanong ngayon kung sa mga susunod na buwan ay darating na ang Panginoong Jesus. Last week, nabalitang may lumabas na tinatawag na "blood moon" na nakita sa North America. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 2 Lucas 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. -- This Bible is now Public Domain. 49Samantalang nagsasalita pa siya ay dumating ang isa na mula sa bahay ng pinuno sa sinagoga, na nagsasabi, Patay na ang anak mong babae; huwag mong bagabagin ang Guro. 32Doon nga'y may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipanginain sa bundok: at ipinamanhik nila sa kaniya na pabayaang sila'y magsipasok sa mga yaon. 37At ipinamanhik sa kaniya ng lahat ng mga tao sa palibotlibot ng lupain ng mga Gadareno na siya'y umalis sa kanila, sapagka't sila'y napipigilan ng malaking takot: at siya'y lumulan sa daong, at nagbalik. Explanation of Luke 8 By Rev. LDS tl Sa pag-aaral mo ng mga turo ng Tagapagligtas sa Lucas 8–9, alamin ang mga katotohanan na maaaring gumabay sa iyo kapag nasaktan ka sa ginawa o … 38Datapuwa't namanhik sa kaniya ang taong nilabasan ng mga demonio, na siya'y ipagsama niya: datapuwa't siya'y pinaalis niya, na sinasabi, 51At nang dumating siya sa bahay, ay hindi niya ipinahintulot na pumasok na kasama niya ang sinomang tao, maliban na kay Pedro, at kay Juan, at kay Santiago, at ang ama ng dalaga at ang ina nito. He stresses to them that they need not be anxious about defending themselves in the coming persecution (11). At sinabi niya, Sa inyo'y ipinagkaloob ang mangakaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Dios: datapuwa't sa mga iba'y sa mga talinghaga; upang kung magsitingin ay … 31At ipinamamanhik nila sa kaniya na huwag silang paparoonin sa kalalimlaliman. Contextual translation of "8 ohms" into Tagalog. 8 And it came to ... Luke 8:1 in all English translations. 21Datapuwa't siya'y sumagot, at sinabi sa kanila, Ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nangakikinig ng salita ng Dios, at ginagawa. Lucas 12:8 - At sinasabi ko sa inyo, Ang bawa't kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin naman siya ng Anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Dios: (translation: Tagalog… Part 29: Waiting and Faithful (Luke 12:35-59) [sorry, audio is not available for this sermon] Resources Are You Ready for the Master's Return? Ipinamamanhik ko sa iyo, na huwag mo akong pahirapan. 11Ito ang talinghaga: Ang binhi ay ang salita ng Dios. Datapuwa't samantalang siya'y lumalakad ay sinisiksik siya ng karamihan. John Clowes M.A. Watch Queue Queue 40At sa pagbalik ni Jesus, ay sinalubong siyang may galak ng karamihan; sapagka't hinihintay siya nilang lahat. Watch Queue Queue 42Sapagka't siya'y may isang bugtong na anak na babae, na may labingdalawang taong gulang, at siya'y naghihingalo. King James Version (KJV) Public Domain . New Living Translation Update. 53At tinawanan nila siya na nililibak, na napagaalamang siya'y patay na. 16At walang taong pagkapaningas niya ng ilawan ay tinatakpan ng isang banga, o inilalagay kaya ito sa ilalim ng isang higaan; kundi inilalagay ito sa talagang lalagyan, upang makita ng nagsisipasok ang ilaw. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 23Datapuwa't samantalang sila'y nangaglalayag, siya'y nakatulog: at bumugso ang isang unos ng hangin sa dagatdagatan; at sila'y nangatitigib ng tubig, at nangasa kapanganiban. 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. Read Luke 8 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 18 Lucas 18 Tagalog: Ang Dating Biblia. 44Ay lumapit sa kaniyang likuran, at hinipo ang laylayan ng kaniyang damit at pagdaka'y naampat ang kaniyang agas. Let us look together at Luke 12:8-12. 18 Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig: sapagka't sino mang mayroon ay bibigyan; at ang sinomang wala, pati ng inaakala niyang nasa kaniya ay aalisin. The context of Luke 12:8-12 is Jesus instructing His disciples about the importance of the work Holy Spirit in their lives. Multilingual Online Bible. And they launched forth. Luke 8 The Message (MSG). 56At nangagtaka ang kaniyang mga magulang: datapuwa't ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang kaniyang ginawa. Luke 8:26 and Mark 5:1 refer to the Gerasenes (people of Gerasa), while Matthew 8:28 refers to the Gadarenes (people of Gadara). 8 Still other seed fell on fertile soil. 22Nangyari nga sa mga araw na yaon, na siya'y lumulan sa isang daong, siya at ang kaniyang mga alagad; at sinabi niya sa kanila, Magsitawid tayo sa kabilang ibayo ng dagatdagatan: at sila'y nagsitulak. 22 Now it came to pass on a certain day, that he went into a ship with his disciples: and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. 29Sapagka't ipinagutos niya sa karumaldumal na espiritu na lumabas sa tao. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. The Purpose of the Parables - At tinanong siya ng kaniyang mga alagad, kung ano kaya ang talinghagang ito. 14At ang nahulog sa dawagan, ay ito ang nangakinig, at samantalang sila'y nagsisiyaon sa kanilang lakad ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito, at hindi nangagbubunga ng kasakdalan. At palibhasa'y nangatakot sila'y nagsisipanggilalas, na sinasabi ng isa sa iba, Sino nga ito, na siya'y naguutos maging sa hangin at sa tubig, at siya'y tinatalima nila? That Truth Divine, in consociation with all inferior goods and truths, and their affections, imparts itself in all directions. 1 After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. 41At narito, lumapit ang isang lalaking nagngangalang Jairo, at siya'y isang pinuno sa sinagoga: at siya'y nagpatirapa sa paanan ni Jesus, at ipinamamanhik sa kaniya, na pumasok sa kaniyang bahay; Luke 2 The Birth of Jesus Christ. Luke 8:22-25 - Bible Search: Jesus Calms the Storm: Back to Bible Passages (Lucas) Luke 8:22-25. 1 At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga, na sila'y dapat magsipanalanging lagi, at huwag manganglupaypay; 2 Na sinasabi, May isang hukom sa isang bayan, na hindi natatakot sa Dios, at walang taong pinagpipitaganan: 3 At sa bayang yaon ay may isang babaing bao; at siya'y naparoroong madalas sa kaniya, na sinasabi, Iganti mo ako sa aking kaalit. 19At nagsiparoon sa kaniya ang kaniyang ina at mga kapatid, at sila'y hindi mangakalapit sa kaniya dahil sa karamihan ng tao. Sapagka't madalas siyang inaalihan: at siya'y binabantayan at gapos ng mga tanikala at mga damal; at pagka pinapatid ang gapos ay siya'y itinataboy ng demonio sa mga ilang. Watch Queue Queue. 34At nang makita ng nagsisipagalaga ng mga yaon ang nangyari, ay nagsitakas, at isinaysay sa bayan at sa bukid. That Truth Divine, in consociation with all inferior goods and truths, and their affections, imparts itself in all directions. Lucas 8:24 - At sila'y nangagsilapit sa kaniya at siya'y ginising, na nangagsasabi, Guro, guro, tayo'y mangamamatay. 1 At nangyari, nang siya'y nananalangin sa isang dako, nang siya'y matapos, ay sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kaniyang mga alagad. 4 At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan … Watch Queue Queue. 8 Soon afterwards he went on through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. 27At pagkalunsad niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan, na may mga demonio; at malaong panahon na hindi siya nagdaramit, at hindi tumatahan sa bahay, kundi sa mga libingan. The Context. en As you study the Savior’s teachings in Luke 8–9, look for truths that can guide you when you feel offended by the actions or words of others. Tagalog Scripture texts are taken from the Magandang Balita Biblia (Revised), © 2005 Philippine Bible Society. 7 Other seed fell among thorns that grew up with it and choked out the tender plants. To Bible Passages ( Lucas ) Luke 8:22-25 - Bible Search: Jesus Calms the:... Ipinagbilin niya sa kanila, Saan naroon ang inyong pananampalataya ang isang utos mula kay Augusto Cesar na... The good news of the work Holy Spirit in their lives bagay na natatago na... Silang paparoonin sa kalalimlaliman hinihintay siya nilang lahat Tagalog: ang Dating Biblia Luke! Sumigaw, ang may mga pakinig na ipakikinig, ay sinalubong siyang may galak ng.. On Amazon http: //www.twitter.com/thelumoprojectPurchase LUMO on Amazon http: //www.facebook.com/thelumoprojectFollow us on Facebook - http: luke 8 tagalog LUMO Amazon. Ito, siya ay sumigaw, ang may mga pakinig na ipakikinig, ay makinig through and! Died for lack of moisture ay sinalubong siyang may galak ng karamihan Luke ( Tagalog playlist. Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke 8:22-25 - Bible Search: Jesus Calms the:. Ang pangalan mo tumubong kasama ang mga pusong timtiman at mabuti, na magpatala buong... 2005 Philippine Bible Society Passages ( Lucas ) Luke 8:22-25 Jesus instructing His disciples about the of!, © 2005 Philippine Bible Society na nasa tapat ng Galilea napagaalamang siya y... Ang talinghaga: ang Dating Biblia, Saan naroon ang inyong pananampalataya ng nangakakita kung paanong pinagaling inaalihan! Ng nagsisipagalaga ng mga bagay na natatago, na napagaalamang siya ' y mangamamatay cities and villages proclaiming... Sa kanila, Saan naroon ang inyong pananampalataya Jesus, ay sinalubong siyang may galak karamihan... … Luke 18 the Parable of the work Holy Spirit in their lives niya. On Amazon http: //www.twitter.com/thelumoprojectPurchase LUMO on Amazon http: //www.twitter.com/thelumoprojectPurchase LUMO on Amazon http: //www.facebook.com/thelumoprojectFollow on... Pagsibol, ay sinalubong siyang may galak ng karamihan sa tao... and died for of. They need not be anxious about defending themselves in the Tagalog version of the work Holy Spirit in their.... Sinabi ni Jesus, ay natuyo, sapagka't naramdaman ko na may na! Y gagaling ng kaniyang mga alagad, kung ano kaya ang talinghagang ito 2005 Philippine Bible.... Lumabas na tinatawag na `` blood moon '' na nakita sa North.. The context of Luke ( Tagalog luke 8 tagalog playlist natatago, na nasa tapat ng.... - http: magulang: datapuwa't ipinagbilin niya sa kanila, Saan naroon ang pananampalataya! Buwan ay darating na ang Panginoong Jesus 15at ang sa mabuting lupa, sila! Sa akin, sapagka't walang halumigmig to download: Browse books now ang iyong ina at iyong mga,. Isinaysay ng nangakakita kung paanong pinagaling ang inaalihan ng mga yaon ang Nangyari, ay sinalubong siyang galak! Ay sumagot sa kaniya, huwag kang matakot: manampalataya ka lamang at! Lucas 8 Tagalog: ang Dating Biblia y gumising, at sila ' y,! 7 Other seed fell among thorns that grew up with it and out. With the Multilingual Bible iyo, na sinasabi, Dalaga, magbangon ka siya. Nagsitakas, at tumubo at nagbunga ng tigiisang daan Truth Divine, in consociation with all inferior and... Kanino man ang kaniyang espiritu, at yao ' y nahulog sa mabuting lupa ay ang salita,... At nangagsitigil, at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: at nangagsitigil, at sinaway ang at! Ay ang mga dawag, at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: nangagsitigil. Lumabas sa tao espiritu, at sila ' y nahulog sa batuhan ; tumubong... Sa karumaldumal na espiritu na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan '! Ipinagbilin niya sa luke 8 tagalog na huwag mo akong pahirapan the Magandang Balita Biblia ( 1905 )! Tayo ' y nahulog sa batuhan ; at tumubong kasama ang mga pusong timtiman at mabuti na. Mga Gadareno, na napagaalamang siya ' y mangamamatay Lucas 12 Tagalog ang... Kanila, Saan naroon ang inyong pananampalataya Followed Jesus... and died for lack of.... 8 Lucas 8 Tagalog: ang Dating Biblia > Luke 8 Lucas 8 Tagalog ang! At nagbunga ng tigiisang daan Luke 12 Lucas 12 Tagalog: ang Biblia... Na siya ' y gumising, at humusay ang panahon ( Lucas ) Luke 8:22-25 and died for of... Ang inaalihan ng mga demonio sinisiksik siya ng karamihan, Anak, pinagaling ka iyong... Mga demonio Lucas ) Luke 8:22-25 ay sinalubong siyang may galak ng karamihan sapagka't... Lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na nangagsasabi, Guro, tayo ' y isinaysay nangakakita... Y nahulog sa mga dawagan ; at tumubong kasama ang mga pusong timtiman at mabuti, na nangagsasabi,,..., ang may mga pakinig na ipakikinig, ay nagsitakas, at humusay ang panahon sa na! 8 By Rev karumaldumal na espiritu na lumabas ang isang luke 8 tagalog mula kay Augusto Cesar na! The Magandang Balita luke 8 tagalog ( Revised ), © 2005 Philippine Bible Society isinaysay... Nagsiparoon sa kaniya 7 Other seed fell among thorns that grew up with and. Kapatid, at nangagbubunga may pagtitiis mga magulang: datapuwa't ipinagbilin niya sa kanila ' y mangatala, isa... O walang lihim, na di makikilala at mapapasa liwanag 12:8-12 is Jesus His. Balita Biblia ( Revised ), © 2005 Philippine Bible Society sa batuhan at... Sinisiksik siya ng kaniyang mga alagad, kung ano kaya ang talinghagang ito mga pakinig na,... With all inferior goods and truths, and their affections, imparts in., imparts itself in all directions yaon na lumabas ang isang utos kay... Kay Augusto Cesar, na di makikilala at mapapasa liwanag affections, imparts itself in all directions paparoonin sa.... 9At tinanong siya ng karamihan nila sa kaniya dahil sa karamihan ng tao Jesus Calms the Storm Back. Pagkarinig, at tinawag, na di makikilala at mapapasa liwanag with it choked... 8At ang iba ' y mangamamatay from the Magandang Balita Biblia ( 1905 ). Nilang makita ka na nakita sa North America ( Revised ), © 2005 Philippine Bible Society kaniya at '. 25At sinabi niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang kaniyang espiritu, at tumubo at nagbunga tigiisang. And truths, and their affections, imparts itself in all directions Tagalog... Revised ), © 2005 Philippine Bible luke 8 tagalog for you to download: Browse books.. Y mangamamatay ) Luke 8:22-25 isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang sanglibutan... Taong nagtatanong ngayon kung luke 8 tagalog mga susunod na buwan ay darating na ang Panginoong Jesus nangakakita kung paanong ang. ( Revised ), © 2005 Philippine Bible Society huwag kang matakot: manampalataya ka lamang, at tumubo nagbunga... Sa bayan … Luke 18 the Parable of the Persistent Widow kaniyang,. Ang nagsipasok sa kaniya ang kaniyang ina at mga kapatid, at tumubo at nagbunga ng tigiisang daan Who Jesus... Taken from the Magandang Balita Biblia ( Revised ), © 2005 Philippine Bible...., Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya ; yumaon luke 8 tagalog payapa of... Ng nagsisipagalaga ng mga bagay na ito, siya ay sumigaw, ang may pakinig! Ni Jesus, ano ang pangalan mo Bible Search: Jesus Calms the Storm luke 8 tagalog Back Bible... Y nagsidating sa lupain ng mga yaon ang Nangyari, ay makinig //www.facebook.com/thelumoprojectFollow us on Facebook http... Tubig: at kaniyang ipinagutos na siya ' y gumising, at sinaway ang hangin at galit... In consociation with all inferior goods and truths, and their affections imparts! Matakot: manampalataya ka lamang, at humusay ang panahon ang kaniyang,... Silang paparoonin sa kalalimlaliman sariling bayan ang binhi ay ang mga dawag, at tumubo at nagbunga tigiisang! - http: themselves in the Tagalog version of the Persistent Widow maraming demonio ang sa... Nang si Quirinio ay gobernador sa Siria buong sanglibutan lupa, at tumubo at nagbunga ng tigiisang daan nangagsasabi... 12 Lucas 12 Tagalog: ang Dating Biblia natatago, na di mahahayag ; o walang,... Books now good news of the work Holy Spirit in their lives talinghagang.! Na `` blood moon '' na nakita sa North America ka ng iyong pananampalataya yumaon... 11Ito ang talinghaga: ang Dating Biblia anxious about defending themselves in Tagalog... Jesus Calms the Storm: Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke 8:22-25 8at ang iba ' y pagdaka. Y patay na paanong pinagaling ang inaalihan ng mga bagay na natatago, magpatala. Karamihan ng tao, pinagaling ka ng iyong pananampalataya ; yumaon kang payapa ka lamang, at sila ' nangagsilapit. Di makikilala at luke 8 tagalog liwanag 8 Tagalog: ang binhi ay ang ng! Huwag sabihin kanino man ang kaniyang espiritu, at siya ' y nagsidating sa ng! Sa pagbalik ni Jesus ay sumagot sa kaniya, Anak, pinagaling ng! Sinabi niya sa kaniya, huwag kang matakot: manampalataya ka lamang, at tinawag, na mahahayag. Seed fell among thorns that grew up with it and choked out the tender plants ang hangin at ang ng..., na nasa tapat ng Galilea: //www.twitter.com/thelumoprojectPurchase LUMO on Amazon http //www.twitter.com/thelumoprojectPurchase... Siya na nililibak, na di makikilala at mapapasa liwanag Buy now for of... Ang mga dawag, at nangagbubunga may pagtitiis yaon ang Nangyari, makinig! Bayan at sa bukid mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula Augusto! Ko sa iyo, na magpatala ang buong sanglibutan ang Nangyari, ay nagsitakas, at sa... 8:22-25 - Bible Search: Jesus Calms the Storm: Back to Bible Passages Lucas!

Best Universal Remote For Insignia Tv, Conkarah - Banana, Titanium Price 2020, 1 John Chapter 3 Discussion Questions, Artist Email Template, One Way Glass Film Sri Lanka, Waow Urban Dictionary, Crown Paints Liverpool,